Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Acasă | Obiectivele proiectului | Rezultate şi indicatori asumaţi | Contact

Antat Proiect IFIFR

Activităţi asumate:


»A1. Îmbunătățirea platformei de management universitar UMS utilizată în cadrul universității, prin implementarea unei soluții de upgrade pentru modulul - Carnet de student online. (L2-L4) Activitatea va fi realizată de experții IT din cadrul UAB cu sprijinul companiei dezvoltatoare a platformei UMS și implică analiza, implementarea, testarea, recepția si lansarea în producție a soluției de upgrade pentru Carnetul Online al studentului. Carnetul online al studenților va fi actualizat în conformitate cu cerințele GDPR și va oferi acces la următoarele informații: date personale, discipline, istoric școlar, date financiare, rezultate examinări și note finale. De asemenea, va include şi funcționalitatea de evaluare didactică a cadrelor didactice de către studenţi şi evaluarea gradului de satisfacție cu privire la mediul de învăţare oferit de universitate. Modulul este bilingv, facilitând astfel accesul studenților internaționali la datele specifice din carnetul online. După lansarea în producție a acestei funcționalități, utilizatorul va avea acces la o interfață ușor de utilizat precum şi un nivel de aplicabilitate extins, la nivel de universitate pentru toți studenții înscriși, la toate formele de învățământ si toate tipurile de studii. Activitatea A1 contribuie la realizarea obiectivelor O1 şi O4.


» A2. Dezvoltarea și extinderea platformei de e-Learning prin integrarea Office 365 (L3-L5) Activitatea va fi realizata de experţii Moodle din cadrul UAB cu sprijinul companiei dezvoltatoare a platformei e-learning.uab.ro şi presupune adăugarea unul modul software care realizează integrarea pachetului Office 365 în platforma Moodle. Office 365 oferă o suită de produse deja utilizate cu succes la nivelul universității: Teams, CNFIS-FDI-2021-0287 generated by UDiManager 14/05/2021 12:29:10 2 / 4 OneDrive, One Note, Azure AD, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, Calendar. Integrarea celor două platforme va facilita comunicarea și colaborarea prin mijloace digitale, atât între studenți și cadre didactice, cât și între departamente şi va stimula activitatea didactică de tip interactiv, tehnicile de predare şi metodele de evaluare inovative. Activitatea A3 contribuie la realizarea obiectivelor O2 şi O4.


» A3. Organizarea de cursuri de pregătire psihopedagogică pentru perfecționarea continuă a cadrelor didactice privind predarea online și training privind utilizare optimă a platformelor informatice disponibile la UAB (L4-L8) Cursurile se adresează unui grup ţintă alcătuit din 120 cadre didactice, reprezentând 75% din totalul cadrelor didactice din UAB. Activitățile de perfecționare psihopedagogica – cursuri si activități aplicative - vor fi susținute de un formator certificat în domeniu, cadru didactic din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. Sesiunile de training în vederea utilizării cât mai optime a platformelor informatice disponibile la UAB (MicrosoftTeams, Moodle, UMS) – vor fi susţinute de către un expert IT. Activitatea A3 contribuie la realizarea obiectivelor O3 şi O4.


» A4. Autoevaluarea calității programelor de studii universitare în scopul obținerii acreditării externe şi analiza comparativă a calității educației în şcolile doctorale prin prisma performanței în cercetare (L1-L8) Activitatea va fi realizată de către experți în domeniul evaluării și asigurării calității din UAB. Se vor realiza: - rapoarte de autoevaluare internă a calității educației la nivelul a 2 programe de studii universitare de licență și a 3 domenii de masterat în vederea obţinerii acreditării. - analize privind performanța în cercetare a școlilor doctorale din cadrul universității, rapoarte de benchmarking privind calitatea educației în școlile doctorale, prin prisma analizei comparative a productivității științifice față de instituții similare (pe baza datelor furnizate de platforma InCites Benchmarking & Analytics, de la Clarivate Analytics). Activitatea A4 contribuie la realizarea obiectivelor specifice O4 şi O5.


» A5. Dezvoltarea unor instrumente de benchmarking cu universități recunoscute pe plan internațional, în cadrul unei strategii de accedere/menținere în rankinguri internaționale relevante cu componentă didactică. (L1-L8) Activitatea va fi realizată de către un grup de lucru constituit din reprezentanti ai facultăților și ai departamentelor administrative relevante și va consta în dezvoltarea unei strategii instituționale bazată pe instrumente de benchmarking care să faciliteze pe termen lung, menținerea universității în rankingurile în care universitatea este deja inclusă și o mai bună poziționare în aceste rankinguri, precum și accederea în alte rankinguri relevante cu componentă didactică (din listele Metarankingului Ad-Astra si IREG Observatory), activând astfel, mecanisme moderne de evaluare a calității activității didactice. Pentru realizarea strategiei se va accesa și serviciul de consultanță Ranking Entry Evaluation, furnizat de QS Quacquarelli Symonds, care facilitează analiza obiectivă a șanselor de accedere în rankingurile internaționale relevante (precum QS World University Ranking) care includ și componentă didactică. Se va avea în vedere și elaborarea unui formular suport care să eficientizeze colectarea periodică a datelor necesare încărcării în platformele rankingurilor vizate pentru menținere/accedere (uniRank, U-Multirank și QS Regional EECA University Ranking). Activitatea A5 contribuie la realizarea obiectivului O5.


» A6. Proiectarea activităților, management și monitorizare proiect. Realizare și actualizare site proiect (L1-L8) Se vor constitui echipa de management (director de proiect, responsabili resurse umane, financiar, achiziții, juridic) și echipa de implementare (experți activități). Se vor planifica, implementa și monitoriza permanent activitățile, se vor propune măsuri de îmbunătățire/optimizare. Se va realiza și actualiza site-ul proiectului. Activitatea A6 contribuie la realizarea obiectivelor O1-O5.

Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
Adresă: Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: dmc@uab.ro